คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา Free!
Page 2 Page 3

เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารการศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมหลักสูตรการคัดเลือก ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย ความรอบรู้ การบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กฎหมายการศึกษาและสมรรถนะทางการบริหาร เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 471 หน้า ขนาดไฟล์ 6.44 MB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้