ตุ๊ต๊ะนอนแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะนอนแล้วนะ
Page 2 Page 3

    หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ
    เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติสำหรับเด็กดีทั้ง 5 ประการ ในเรื่องการอาบน้ำ การล้านมือ การแปรงฟัน การทำการบ้าน และการนอน ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นเด็กทีมีสุขภาพพลาลามัยแข็งแรงสมวัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้