หิมะละลายแค้น (ตัวอย่างอ่านฟรี)

หิมะละลายแค้น (ตัวอย่างอ่านฟรี) Free!
Page 2 Page 3

เพราะบิดานางคิดกบฏวางแผนชั่วชาใหแมทัพผูซื่อสัตยตองตายในสนามรบ

นางจึงตองรับโทษประหารเกาชั่วโคตรเผาทั้งเป็นไปพรอมคนในตระกูล

ทวาชีวิตคนทั้งหมดในตระกูลของนางคงไมเพียงพอใหเขาหายแคน

เขาจึงทูลขอชีวิตนางไวเพื่อใหบิดาของนางตองเห็นบุตรสาวตนเองกลายเป็นของเลนมีชีวิตของเขา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ดอกเข็มสีม่วง เข็มม่วง
    22 Mar 16 20:12
    เล่มจริง ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะ http://www.ebooks.in.th/ebook/38817/
1