สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์

สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์” เล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์บูรณาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในระดับพื้นที่ของวัดต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายของกรมการศาสนา โดยได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและการเยียวยารักษาจิตใจของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบ การขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ กระบวนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เทคนิควิธีการทำงานของแต่ละวัด การเปิดโลกทัศน์การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของวัดเครือข่ายนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาโรคเอดส์ โดยใช้มิติศาสนา ในขณะที่สังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะเปราะบาง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้