บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน Free!
Page 2 Page 3
  • 110 หน้า
  • 0.71 MB
  • 1 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลสุขภาพประชากรวัยรุ่นแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการด้านการเรียนรู้ อารมณ์และสังคม จึงได้มอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ร่วมมือกันบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับต่าง ๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้