โพธิปักขิยธรรม 37

โพธิปักขิยธรรม 37 Free!
Page 2 Page 3
  • 130 หน้า
  • 30.32 MB
  • 28 มิ.ย. 2558
  • เรารักวัดหลวงพ่อสด ราชบุรี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

โพธิปักขิยธรรม แปลว่า ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ หรือ ธรรมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของปัญญาเครื่องตรัสรู้ หรือ ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดความตรัสรู้ โพธิปักขิยธรรม มี ๓๗ ประการ คือ แบ่งเป็น ๗ หมวด ดังนี้ คือ หมวดที่ ๑ สติปัฏฐาน ๔ หมวดที่ ๒ สัมมัปปธาน ๔ หมวดที่ ๓ อิทธิบาท ๔ หมวดที่ ๔ อินทรีย์ ๕ หมวดที่ ๕ พละ ๕ หมวดที่ ๖ โพชฌงค์ ๗ หมวดที่ ๗ มรรคมีองค์ ๘ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้