๑๕ นานาสาระธรรม ๓๓๓๒ (ใช้อ่าน)

๑๕ นานาสาระธรรม ๓๓๓๒ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.70 MB
  • 17 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

๑๓๕ ตัวอย่างของผู้เข้ากันได้โดยธาตุ “ ๑ ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย เห็น สารีบุตร กำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ? (ภิกษุเหล่านั้น ทั้งหมด เป็นผู้มีปัญญามาก) , ๒ ท่านทั้งหลาย เห็น เทวทัตต์ กำลังเดินจงกรมร่วมกับภิกษุมากหลายหรือไม่ ? (ภิกษุเหล่านั้น ทั้งหมด เป็นผู้มีความปรารถนาลามก) ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย แม้ในอดีต อนาคต และ ปัจจุบันกาลนานไกล สัตว์ทั้งหลายจักเข้ากันได้ ลงกันได้โดยธาตุ ทั้งผู้มีอัธยาศัยเลว อัธยาศัยดีงาม ” (๑๖ / ๑๖๘ พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน หน้า ๖๗ – ๖๘ ไฟล์ pdf)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้