มรณสติ [ดร.สนอง วรอุไร]

มรณสติ [ดร.สนอง วรอุไร] Free!
Page 2 Page 3

การระลึกถึงความตายที่จะต้องมีมาถึงตนให้เป็นธรรมดา
เป็นสิ่งที่ผู้ไม่ประมาท พึงกระทำให้เกิดขึ้นกับจิตของตัวเอง
ผู้มีสติกำกับจิตอยู่ทุกขณะตื่น   จะคิด จะพูด จะทำสิ่งใดๆ
ย่อมมีกุศลธรรม (บุญ) เกิดตามมา
 
ยิ่งในยุคสมัยที่สังคมโลก   กำลังย่างเข้าสู่ภาวะวิกฤต
จึงควรอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาจิตให้มีสติอยู่ทุกขณะตื่น
แล้วปัญญาเห็นถูกตามความเป็นจริงแท้ย่อมเกิดขึ้น
ผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในดวงจิตทุกขณะตื่น
จึงจะสามารถนำพาชีวิตก้าวข้ามความวิกฤตนี้ไปได้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ  ของอาจารย์

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้