อ๋อ [พระอาจารย์อำนาจ]

อ๋อ [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

      หนังสือเรื่อง “อ๋อ” นี้ เป็นหนังสือรวมเรื่องธรรมในอุดมคติของพระอาจารย์อำนาจมาตลอดระยะเวลา ๕๐ กว่าปี ในการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายต้องการรู้ความจริง ๓ อย่าง คือ
๑. ความจริงในกฎของธรรมชาติว่า พระพุทธเจ้าใช้อะไรในการตรัสรู้และตรัสรู้เรื่องอะไร?
๒. ความจริงนั้นทำให้แก้ปัญหาทุกข์อย่างสิ้นสุดได้อย่างไร?
๓. ความจริงนั้นทำให้มีความสุขในปัจจุบันและตลอดกาลนาน(อมตะ) ได้อย่างไร?
ภายในหนังสือ “อ๋อ” นี้ จึงมีธรรมที่เป็นกฎแห่งธรรมดาของความจริงอันชื่นใจร่าเริงเบิกบานใน ๓ มุมมอง ดังกล่าว ด้วยปัญญาอันเสมอภาคที่พระพุทธเจ้าทรงให้เกียรติว่า ทุกชั้นวรรณะล้วนมีโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน และมีวิมุตติเสมอกัน

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้