๒๗ ของเก่าเล่าใหม่ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๗ ของเก่าเล่าใหม่ ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.70 MB
  • 27 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

บางคนเมื่อไม่ยอมรับก็อย่าไปอยู่ใกล้เพราะ ไม่เกิดประโยชน์  และ จะเกิดโทษตามมา“ สญฺญโม เวรํ น จียติ  =  ผู้คอยระวังอยู่  ย่อมไม่ก่อเวรขึ้น ” (อุทาน) ที่สุดเมื่อผู้นั้นชดใช้กรรมหมดแล้วก็จะพ้นไปจากทุกข์ และ จะเป็นไปในแนวเดียวกันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าคือ ตรัสรู้  หากเป็นสาวกก็จะบรรลุโดยมีผู้มาสั่งสอน แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก เพราะ กรรมส่วนหนึ่ง คือไม่ยอมรับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ (น. ๑๒)

สิ่งที่ตามมา   เมื่อใครสอนไม่ได้    จึงทำให้สอนคนอื่นไม่ได้เช่นกัน หรือสอนได้ก็นิดหน่อยไม่กว้างขวางซึ่งขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมที่ตนเคยทำไว้ สังเกต ง่ายๆ บางคนเวลาสอนลูกหลานลูกหลานก็จะ  เถียงเอาๆ และ  ไม่ค่อยมีใครเชื่อฟัง  ไม่ต้องไปโทษใครหรอก  เป็นเพราะตนเองนั่นแหละ ! ที่ได้เคยทำบาปกรรมไว้“ ๑ กมฺมุนา  วตฺตติ  โลโก  =  สัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรม  (มหาปริพพานสูตร)  ๒  กมฺมํ  สตฺเต  วิภชติ   ยทิทํ หีนปฺปณีตตาย = กรรมย่อมจำแนกสัตว์  คือ  ให้เลว  แลประณีต (อุปริปัณ ณาสก์) ” เลวที่สุด คือ อเวจีมหานรกประณีตที่สุด คือ วิสุทธิธรรม

 (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้