๑๖ บุคคลาธิษฐาน ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๑๖ บุคคลาธิษฐาน ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 0.70 MB
  • 19 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระพุทธองค์ ทรงตรัสว่า “ ตนนั้นแล บุคคลชนะแล้ว ประเสริฐ ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้ บุคคลชนะแล้วไม่ประเสริฐเลย เพราะ เมื่อบุรุษฝึกตน แล้วประพฤติสำรวมเป็นนิตย์ เทวดา คนธรรพ์ มารพร้อมทั้งพรหม พึงทำความชนะ ของสัตว์เห็นปานนั้น ให้กลับแพ้ไม่ได้เลย , ผู้ใดพึงชนะ มนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่ง คือ ๑ ล้านในสงคราม ผู้นั้น หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชน ผู้ชนะในสงครามไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล เป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงคราม คือ สามารถทำให้กิเลสหมดสิ้นไปจากใจของตนเองได้นั้นประเสริฐสุด , อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และ ช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น ” (๒๕ / ๓๓) ฯ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้