พุทธปัสสนา (การฝึกเห็นอย่างผู้รู้แจ้ง)

พุทธปัสสนา (การฝึกเห็นอย่างผู้รู้แจ้ง) Free!
Page 2 Page 3

       ศาสนาพุทธมุ่งศึกษาแต่ในประเด็นว่า ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ทั้งปวงได้ ไม่ยอมสยบอยู่กับอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น ในที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบวิธีการนั้น นั่นคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเองในชาตินี้ ไม่ต้องรอให้ตายเสียก่อน ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่มิใช่เพียงแค่คิดวิเคราะห์เอาเอง หรือสืบค้นอ้างอิงจากแหล่งความรู้อื่น แต่เริ่มต้นจากประสบการณ์ตรงของพระองค์เอง และถูกพิสูจน์ทราบจากพระอริยเจ้าในพุทธศาสนาจนเห็นประจักษ์แจ้ง ด้วยตนเองมาทุกยุคทุกสมัย แล้วนำออกเผยแผ่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้