สวดพุทธมนต์สาธยายธรรม

สวดพุทธมนต์สาธยายธรรม Free!
Page 2 Page 3

       ข้าพเจ้าได้ใช้ความอดทน กำลังสติปัญญาพากเพียรพยายามรวบรวมเรียบเรียงพระสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการทำบุญให้ท่านทุกประเภทจากพระไตรปิฎก (ฉบับ มจร.แปล)และอรรถกถาทั้งจากหนังสือทำวัตรสวดมนต์ทั่วไป ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่โดยไม่สงสัยในสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ทรงรู้แจ้งโลกและสรรพสิ่งในสากลจักรวาล เพราะนับแต่วันแรกที่พระองค์ได้ตรัสรู้ จนถึงวันสุดท้ายที่ปรินิพพาน ทุกประโยคทุกคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ในระหว่างนี้ ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่คำเดียว เป็นหนึ่งไม่มีสอง เป็นความจริงแท้แน่นอน เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีความสะดวก ในการสวดมนต์ สาธยายธรรม พร้อมทั้งเป็นข้อธรรมสำหรับใช้โยนิโสมนสิการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญ คือ จะรู้จักการให้ทานที่ถูกต้องพร้อมทั้งได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มกำลังการปฏิบัติธรรมขั้นศีล สมาธิและปัญญาให้สมบูรณ์ตามลำดับ อันจะทำให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติ ได้เรียนรู้วิธีการขจัดกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตใต้สำนึกของตัวเองทีละเล็กทีละน้อยจนหมดสิ้นแล้วสัมผัสกับความสุขสงบ ปลอดโปร่ง เบาสบาย ไร้กังวล ไม่มีสิ่งรบกวนจิต หมดทุกข์ เป็นสุขนิรันดร อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้