บทเรียนฉบับย่อ สุนทรียภาพ กับการสร้างแรงบันดาลใจในปัจเจกชน ๙ พ.ย.๕๔

บทเรียนฉบับย่อ สุนทรียภาพ กับการสร้างแรงบันดาลใจในปัจเจกชน ๙ พ.ย.๕๔ Free!

     จากการเฝ้าสังเกตตลอดระยะเวลากว่า ๑๗ ปี ผมพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมอุตสาหกรรมขาดหายไป สิ่งนั้นคือ "สุนทรียภาพ" โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ "มนุษย์เงินเดือน" ข้อเท็จจริงทั้งหมดในบทเรียนนี้มาจากการประมวลสิ่งที่ผู้เขียนได้รับรู้จากการเข้าไปอยู่ในอาชีพมนุษย์เงินเดือนเป็นเวลากว่า ๑๗ ปี และพยายามบันทึกเป็นองค์ความรู้เฉพาะตนขึ้นมาเรียบเรียงเขียนเพื่อถ่ายทอดให้กับมนุษย์เงินเดือนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองตลอดไป
     ความดีงามจากบทเรียนนี้หากพอจะมีอยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบให้บิดา-มารดา,ครูบาอาจารย์ และท่านผู้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในจิตวิญญาณ ความคิด การประพฤติตน ทุกๆท่านครับผม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์
    9 Nov 11 12:38
    Like...
1