อปทาน ๑ [หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ]

อปทาน ๑ [หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ] Free!
Page 2 Page 3

       คัมภีร์อปทานนี้ เป็นคัมภีร์ที่นับเนื่องอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ชอบอ่านคัมภีร์อปทานมาก อ่านมาตั้งแต่เริ่มรู้จักตู้พระไตรปิฎก เนื่องเพราะคัมภีร์อปทานเป็นตอนที่อ่านง่าย ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ธรรมะขั้นใดก็อ่านได้ 
       ข้าพเจ้าเห็นว่าคัมภีร์อปทานนี้มีคุณประโยชน์มาก เพราะเป็นการบอกเล่าชี้แจงเรื่องราว ผลของการกระทำความดี การสร้างบารมีของพระอรหันต์แต่ละรูปในตอนเริ่มต้นเส้นทางสร้างบารมีของท่าน ซึ่งบางเรื่องก็ดูเหมือนทำบุญเพียงนิดเดียว แต่ก็บังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ในกาลต่อมา ฉะนั้นคำพระท่านจึงกล่าวไว้ว่า อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสนองผล เหมือนตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชล ยังเต็มท้นด้วยอุทกที่ตกลง ในทำนองเดียวกันก็ไม่ควรดูหมิ่นบาปกรรมจำนวนน้อยเหมือนกัน รวมความก็คือ ชื่อว่าบุญและบาปแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่านิดเดียว (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • siwadon
    22 Oct 17 12:44
    ขอบคุณครับ.อนุโมทนา สาธุ ครับ
1