ธรรมะสำหรับข้าราชการ [พระไพศาล]

ธรรมะสำหรับข้าราชการ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

ธรรมบรรยายในโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาองค์กรอัยการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (กิจกรรมที่ ๔) 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้