แสงส่องธรรม

แสงส่องธรรม Free!

       หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากหนังสือธรรมและพระไตรปิฎกหลายเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นและดับไป ตลอดถึงการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด (วัฏสงสาร) และการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเริ่มจากการประพฤติตนอยู่ในวินัยของคฤหัสถ์หรือศีลสำหรับประชาชน มีจิตใจตั้งมั่น มั่นคง ไม่คลอนแคลนที่จะปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นนิตย์และมีปัญญาพิจารณาอย่างแยบคายถึงเหตุและผลในพระธรรม ในไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่แดน “พระนิพพาน” อันเป็นแดนอมตสุขชั่วกาลนิรันดร์ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้