พุทธมนต์บำบัด ฉบับอโรคยาศาล

พุทธมนต์บำบัด ฉบับอโรคยาศาล Free!
Page 2 Page 3

       บทสวดในหนังสือ “พุทธมนต์บำบัด” นี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจพระปริตรธรรมทุกบท จึงช่วยลดทุกเคราะห์กรรมให้จางหาย เพราะเนื้อหาในบทสวดส่วนใหญ่เป็นการสรรเสริญคุณความดีของพระรัตนตรัย แต่ที่แยกเป็นหมวดหมู่ไว้ ก็เพื่อความสะดวกของผู้สวด บางหมวดก็แยกตามที่โบราณาจารย์แนะให้สวดแก้เคราะห์กรรมเฉพาะกรณี 
       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อท่านได้ลงมือสวด และปฏิบัติตามที่แนะนำไว้ในเล่มนี้ จะช่วยให้เกิดกำลังใจมุ่งมั่นทำแต่กรรมดี มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต จนกว่าจะหลุดพ้นเคราะห์กรรมได้เด็ดขาด คือ บรรลุนิพพานเทอญ. 

อนุโมทนาธรรมทานโดย อโรคยาศาล การแพทย์วิถีพุทธ วัดป่ากุดฉนวนอุดมพร อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Suwara Thathit
    22 Jun 14 08:52
    สาธุ สาธุ สาธุ อ่านแล้วสบายใจค่ะ
  • พนิตตา แซ่เฮ้ง
    21 Jun 14 22:01
    ได้รู้ถึงตำนานที่เป็นที่มาอย่างไรให้พุทธมนต์
1