คู่มือวัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน)

คู่มือวัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน) Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือคู่มือ วัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน) เกิดจากการดำเนินโครงการ "วัดสร้างสุข" ที่ได้นำเสนอแนวทางและวิธีการที่จะสร้างสังคมแห่งความสุข ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวของ 5ส ในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยของคนในชาติ โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากับ 5ส เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

เอกสารเผยแพร่โดย Happy Workplace Center  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้