ศึกชิงภพ

ศึกชิงภพ Free!
Page 2 Page 3

ตายแล้วไปไหน 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เอาไว้ถึง ๓ ประเด็นใหญ่ว่า เมื่อตายแล้ว 
๑)บางพวกตกนรกหรือไปนรก 
๒)บางพวกไปสวรรค์ 
๓)บางพวกหมดกิเลสแล้วไปนิพพาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้