ทางดำเนินของมุนี [วศิน อินทสระ]

ทางดำเนินของมุนี [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

       มุนี หมายถึงท่านผู้รู้ ผู้สงบ ทางภาษาธรรม เรียกว่า " โมไนยปฏิปทา " ส่วนมุนีที่เป็นฆราวาสท่านเรียกว่า " ฆราวาสมุนี " แปลว่า มุนีผู้ครองเรือน ส่วนมุนีที่เป็นบรรพชิต ท่านเรียกว่า " อนาคาริยมุนี " แปลว่า มุนีผู้ไม่ครองเรือน ทั้งสองมุนีเสมอกันโดยความรู้และความสงบใจ ต่างการแต่เพียงการครองเพศเท่านั้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้