เอาศีลธรรม...กลับมา

เอาศีลธรรม...กลับมา Free!
Page 2 Page 3

สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมาธิการด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
- ศึกษาวิจัย ทำอย่างไรศีลธรรมจะกลับมา
- ปลุกจิตสำนึกร่วมขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ส่งเสริมต้นแบบศีลธรรมความดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้