จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ Free!
Page 2 Page 3

       จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นวิชาที่ ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม อยู่ในทำนองคลองธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ที่กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญและความจำเป็นที่สังคมทุกวงการจะต้องมีจริยธรรม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทในฐานะของผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หากมีความรับผิดชอบที่กว้างขวางกับคนหมู่มาก ยิ่งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมของความเสียสละ ความซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้นและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามจริยธรรมมักจะถูกตีความไปในลักษณะที่แตกต่างกันไป เพราะมีความเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนพึงตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้จริยธรรมเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น จึงไม่เพียงสอนในเนื้อหาเท่านั้น แต่ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ การอบรมบ่มเพาะจิตใจด้วยแนวทางของศาสนา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ประสงค์ ผ่องภิรมย์
    16 Sep 16 10:00
    ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน และคณะผู้จัดทำรวมถึงองค์การที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเว็บไซต์ e-books ออนไลน์ ที่ได้อนุเคราะห์ให้กระผมได้ยืมหนังสือเพื่อศึกษารายละเอียดในเนื้อหาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในรายวิชาที่ข้าพเจ้าสอน ซึ่งได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ให้สามารถนำขึ้นเว็บไซต์คณะได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ด้วยวาจาแล้ว ทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย ด้วยความรพนับถือ อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
  • อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
    7 Sep 16 09:45
    กราบเรียนท่านอาจารย์ผู้แต่ตำรานี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และยังประโยชน์ให้กับนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ ได้เป็นอย่างดี กระผมในฐานะอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกราบขอบพระคุณท่านและผู้เกี่ยวมา ณ ที่นี้ด้วย และกระผมใคร่ขอความอนุเคราะห์นำตำราที่ท่านเขียนไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาจริยธรรมธุรกิจ ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอน ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
1