สรุปความรู้สาระวิชาการศึกษาสอบครูผู้ช่วย

สรุปความรู้สาระวิชาการศึกษาสอบครูผู้ช่วย
Page 2 Page 3

สรุปความรู้สาระวิชาการศึกษา

สาระและขอบเขตของข้อสอบวิชาการศึกษา(คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

สารบัญ

สรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร   

หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

การพัฒนาผู้เรียน 

การบริหารการจัดการชั้นเรียน

การวิจัยทางการศึกษา 

สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้