บทสวดมนต์และคติธรรม (วัดดงรัง)

บทสวดมนต์และคติธรรม (วัดดงรัง) Free!
 • 214 หน้า
 • 15.78 MB
 • 1 พ.ย. 2559
 • พระคำรณ สันตกาโย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ "บทสวดมนต์และคติธรรม" ของ วัดดงรัง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Phra Khamron Santakayo
  7 Mar 14 12:01
  การทำวัตรสวดมนต์ เป็นกิจวัตรของชาวพุทธและผู้ปฏิบัติธรรมพึงกระทำด้วยความเคารพ สำรวมกายวาจา ทำจิตให้สงบผ่องใส ซึมซับตวามหมายของพระธรรมในบทสวด
1