ทำวัตร-สวดมนต์ ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ทำวัตร-สวดมนต์ ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “ทำวัตร-สวดมนต์” ฉบับนี้ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ หลังจากว่างเว้นไปนาน ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ยังได้เพิ่มคำแปลภาษาไทย ในเกือบทุกแห่ง เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกา ผู้ที่ใช้หนังสือนี้ ได้เข้าใจความหมายของบทที่สวด อันเป็นพระพุทธวจนะบ้าง พระเถรภาษิตบ้าง ของบูรพาจารย์ต่างๆ บ้าง ซึ่งนอกจากจะได้อานิสงส์จากการทำวัตร-สวดมนต์ ด้วยศรัทธาปสาทะ เพื่อสรรเสริญบูชาคุณพระรัตนตรัย ฝึกจิตให้สงบสะอาดแล้ว เป็นการเพิ่มพูนปัญญาให้สว่างไสว เป็นปัญญาบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ทฎงค์ หงษ์วิวัฒน์
    24 Oct 17 15:20
    อยากได่ครับ
1