สถานการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สถานการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ปาฐกถาธรรมในโอกาสที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่อาจารย์กรุณา  กุศลาสัย  ในการที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ และอาจารย์จํานงค์ ทองประเสริฐ ในการที่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ณ พระอโบสถวัดมหาธาตุวันที่ ๒๖สิงหาคม ๒๕๓๘

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้