พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม Free!
Page 2 Page 3

       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมเพื่อเชิญไปเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้บังเกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้