สัมมาทิฐิในวงการศึกษา

สัมมาทิฐิในวงการศึกษา Free!
Page 2 Page 3

       ผู้ได้ชื่อว่าเป็น “ครู” ย่อมมีคุณสมบัติสำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ “มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต” เพราะหากปราศจากความเข้าใจถูกในเรื่องนี้แล้ว ครูจะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเลยว่า ชีวิตนี้เป็นทุกข์และทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม คือ ทำชั่วทุกข์เพิ่มขึ้น ทำดีทุกข์ลดลง ครูจะกลายเป็นบุคคลที่มีวินิจฉัยศีลธรรมผิดพลาด ไม่มีหลักตัดสินที่ถูกต้องว่าสิ่งใด “ถูก-ผิด ดี-ชั่ว บุญ-บาป ควร-ไม่ควร” วินิจฉัยศีลธรรมประจำใจของครูนี้เอง เป็นตัวควบคุมการกระทำทางใจ ทางความคิด ทางวาจาและทางกายไม่ให้ละเมิดกฎแห่งกรรม 
       ด้วยเหตุที่สัมมาทิฐิ ๑๐ มีความสำคัญมากอย่างยิ่งนี้เอง ครูจึงต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองและศิษย์ด้วยการปฏิบัติตามลำดับของสัมมาทิฐิ โดยเริ่มจากสัมมาทิฐิข้อที่ ๑ ทานมีผลจริง จนถึงข้อสุดท้ายคือ พระพุทธเจ้ามีจริง การปฏิบัติสัมมาทิฐิ ๑๐ ข้อนี้ ต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอจนกลายเป็นคุณธรรมประจำใจ สัมมาทิฐิหรือความเข้าใจถูกเรื่องโลกและชีวิตนี้เอง จึงเป็นประดุจแสงเงินแสงทองส่องนำทางชีวิตครู ศิษย์ และชาวโลกให้ประเสริฐ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้