จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Free!
Page 2 Page 3

       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เผยแพร่ให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดถึงสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาแล้ว ๒ ครั้ง เนื้อหาสาระของหนังสือดังกล่าว เป็นเรื่องจริยธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติในสังคมไทย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติเป็นอย่างมาก
       ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ กรมการศาสนาได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระด้านจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้กว้างขวาง ครอบคลุม หลักจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของทั้ง ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ศึกษา เรียนรู้ เข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเข้าใจถึงจริยธรรมของต่างศาสนาอีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้