ฉลาด [พระอาจารย์อำนาจ]

ฉลาด [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

ความฉลาดที่แท้จริงน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขและพ้นทุกข์ได้อย่างถาวร ซึ่งนั่นเองทำให้ฉันรู้ตัวดีว่า ตราบใดที่ฉันยังไม่พ้นทุกข์ได้จริง ตราบนั้น
ฉันยังคงมีความโง่อยู่ ประเด็นแห่งความฉลาด จึงควรวัดกันที่ประโยชน์แห่งความสุขและการพ้นทุกข์ที่สามารถทำให้ผลิบานขึ้นในตน, ผู้อื่นและส่วนรวม รวมถึงปัจจุบันขณะ, อนาคตและประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่ว่าจะทำได้มากหรือน้อยตามเหตุปัจจัย แต่สมควรเป็นเป้าหมายชัดเจนที่ประดิษฐานอยู่ในใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไม่สมควรเพิ่มทุกข์มาทับถมตนและผู้อื่นที่มีทุกข์จากขันธ์ ๕ อันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา
หนังสือฉลาดเล่มนี้ เพียงหวังเป็นแรงบันดาลใจในการผลิแย้มความสุขและการพ้นทุกข์ในแต่ละระดับ อันมีเป้าหมายในชีวิตและทิศทางอันดีงาม

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้