หนังสือสวดมนต์ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติสามรัชกาล

หนังสือสวดมนต์ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติสามรัชกาล Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือสวดมนต์ฉบับพิเศษเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติสองมหาราช แห่งการฝึกหัดครูไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้ทรงสถาปนาการฝึกหัดครูไทย เมื่อ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๓๕ นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๒๐ ปี และนับจากวันสถาปนาอีก ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสุดท้ายได้อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่ง รวมถึง “สถาบันราชภัฎพระนคร” ได้ชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้