หัวใจของกรรมฐาน

หัวใจของกรรมฐาน Free!
Page 2 Page 3

       หัวใจของกรรมฐาน เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงจากการถอดเทป ธรรมบรรยายของ พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท ในครั้งที่ไปสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยผู้เรียบเรียงได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ให้เรียบเรียงและจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมและผู้ที่สนใจในธรรมทั่วไป ให้ได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแต่เปิดใจปฏิบัติตามคำแนะนำตามธรรมบรรยายนี้ ก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรรมพ้นไปจากทุกข์ในเบื้องต้นได้ และถ้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังสม่ำเสมอก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้ถึงความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานได้
       หนังสือเล่มนี้แบ่งหัวเรื่องตามธรรมบรรยายในแต่ละวัน และได้แทรกภาพบรรยายวิธีการปฏิบัติธรรมแบบละเอียด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาทบทวนให้เกิดความเข้าใจ ในการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระอาจารย์ได้สอนไว้

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดป่าเจริญราช สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้