คู่มือบัณฑิต

คู่มือบัณฑิต Free!
Page 2 Page 3

ธรรมโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
-พระโอวาทวันลาสิกขาและบวชดี
-หัวข้อแห่งพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมามกะและอุปาสกปฏิบัติ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Punnisa
    3 Nov 13 00:16
    Your Comment
  • แหลม
    29 Aug 13 09:21
    ขอบคุณครับ
1