คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี

คู่มือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี Free!
Page 2 Page 3

       ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ ดังคำที่ว่า “พิธีดี เกจิดัง ความขลังย่อมปรากฏ” เกิดการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการธำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและศาสนา การที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
       กรมการศาสนาเห็นว่า ศาสนพิธีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสืบทอดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักของพิธีและประเพณีนิยม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ด้านการปฏิบัติงานศาสนพิธีให้มีความแพร่หลาย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่สนองงานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการปฏิบัติงานศาสนพิธีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักพระราชวัง เป็นต้น จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพิธีไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามโบราณประเพณี และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้เป็นศาสนพิธีกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธีให้มีความชำนาญจนสามารถนำไปปฏิบัติและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรปฏิบัติกิจกรรม ศาสนพิธีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ให้มีการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุวิทย์ มาดิษฐ์
    10 Jan 14 11:51
    ดีมากครับ ... ไว้ให้ทุก ๆ ท่านที่สนใจศึกษาได้ครับ อยากได้เป็นไฟล์วีดีโอ พร้อมขั้นตอนบทสวดให้เห็นภาพด้วยครับจะดีมากเลยครับ
1