MSU - Green University 2012

MSU - Green University 2012 Free!

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ร่มรื่น ยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้