Skip Navigation Links

สถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย

25
4,223
1
ตั้งอยู่ในวัดจากแดง บริหารโดยคณาจารย์ ของวัด

Watjakdaeng

เลขที่ ๑๖ หมู่ ๖ ต.ทรงคนอง พระประแดง
สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ THAILAND
โทร: 024641122
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1