Skip Navigation Links

AIDS ACCESS Foundation

7
67,109
105
ปรัชญา 1. บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการป้องกันเอดส์หากได้รับข้อมูล ความเข้าใจและบริการสนับสนุนต่างๆ อย่างเพียงพอ2. ผู้มีเชื้อเอชไอวีและครอบครัว จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตต่อไปในชุมชนของตนอย่างปกติสุข โดยได้รับความเข้าใจและการยอมรับจากสังคม o เป้าหมาย 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันเอดส์ให้กับประชาชน โดยเน้นการเสนอทางเลือกในการลดความเสี่ยงที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มบุคคล 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีเชื้อเอชไอวี และ

เข้าถึงเอดส์

48/282 ซอยรามคำแหง104 ถนนรามคำแหง สะพานสูง
กรุงเทพ ฯ 10240 THAILAND
โทร: 023722113-4
แฟกซ์: 023722116

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • ใต้เงาฮิญาป
  • เอดส์ รู้จัก รักษาได้
  • ร่วมรู้ ร่วมรักษา
  • รักนะรัก ฉบับประชาชน
  • 10 ปีการมีส่วนร่วมภาคประชาชน บนถนนสายหลักประกันสุขภาพ
  • การ์ตูนฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว)
  • รักนะรัก ฉบับวัยรุ่น
หน้า: 1