พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก

พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก Free!
04 Page 2

"พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก (Global Recovery: The Buddhist Perspective)" ประกอบด้วย
  ภาคที่ 1: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยการพัฒนาทางจิต
  ภาคที่ 2: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยการศึกษาเชิงพุทธ
  ภาคที่ 3: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  ภาคที่ 4: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยนิเวศวิทยาเชิงพุทธ
  ภาคที่ 5: การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์โลก โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • nok
    10 Aug 12 11:36
    ขอบคุณค่ะ
1