๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล

๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล Free!
Page 2 Page 3

    บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล
    ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว
    การสวดมนต์ภาวนาเป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติของชาวพุทธที่พระพุทธองค์ทรงกระทำ แนะนำ และมีการสืบสานอย่างแพร่หลาย ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเจริญสติภาวนาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกวันนี้
   ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ พุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้ประมวลและเรียบเรียง “บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว” ด้วยเห็นว่าเป็นบทสวดภาวนาสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงกระทำและแสดงในวาระแรกสุด แก่เหล่าสาวกชุดแรก ๆ หลังทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนแต่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา และ ส่งผลอย่างยิ่งใหญ่แก่เหล่าสาวกที่ได้สดับพระธรรมที่ทรงแสดงนั้น ดังที่ได้เรียบเรียงให้เห็นถึงความเป็นมาและอานิสงส์แห่งการแสดงและสดับพระธรรมนั้นเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Narongrit
  22 Jun 15 19:52
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอบคุณสำหรับ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล เป็นบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง บุญรักษาครับ สาธุ สาธุ สาธุ
 • ณภัทร ปัญกาญจน์
  2 Jun 12 20:00
  แจ้งสำหรับคนที่นำหนังสือสวดมนต์ ๙ พระสูตรเล่มนี้มาเผยแพร่นะคะ ต้นฉบับที่มีให้โหลดอยู่นี่ เป็นต้นฉบับที่พิมพ์ผิดค่ะ สำหรับคนที่โหลดไปแล้ว เข้าไปแก้ไขที่หน้า ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐ ฉะนั้น สัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ ให้เปลี่ยนเป็น... ฉะนั้น สังขาร จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการต้นฉบับที่ถูกต้อง เพื่อการเผยแพร่เป็นธรรทาน กรุณาติดต่อ panyakarn@hotmail.com ณภัทร ปัญกาญจน์ ฝ่ายผลิตหนังสือและสื่อธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • ยายบัว
  30 May 12 15:37
  อนุโมนาด้วยค่ะ
 • tham
  26 May 12 20:29
  สาธุครับ
 • tanaporn
  22 May 12 22:59
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
1 2 3 4