อาชญาสารสนเทศชุมชน

อาชญาสารสนเทศชุมชน
Page 2 Page 3

หนังสือบูรณาการศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาและสารสนเทศศาสตร์ จากการศึกษาในชุมชนกึ่งเมืองของประเทศไทยด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยแบบสอบถามจาก 400 ตัวอย่าง และแบบประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 10 คน เกี่ยวกับทัศนคติต่ออาชญากรรมในชุมชน 4 ด้าน คือ การป้องกัน ความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ความปลอดภัย ความเข้มแข็งของชุมชน และการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดทำรูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาชญาสารสนเทศชุมชนในประเทศไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้