พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต [พระไพศาล]

พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือจัดเป็นสองภาค เพื่อแยกเนื้อหาให้เด่นชัด คือ “ภาคพุทธธรรมกับชีวิต” และ “ภาคประสบการณ์ในพุทธศาสนา” โดยนำบทความที่เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ามารวมไว้ในภาคหลัง นอกจากนั้นยังได้เพิ่มอีกหนึ่งบทความซึ่งเขียนขึ้นใหม่เกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคม โดยเชื่อมโยงไปถึงชีวิตการบวชตลอด ๒๗ พรรษา (ได้แก่บทความชื่อ “เรื่องส่วนตัว”)
       โดยที่ข้อเขียนทั้ง ๑๒ ชิ้นก็มีท่วงทำนองและอายุกาลที่แตกต่างกันมาก มีทั้งที่เขียนเมื่อปี ๒๕๒๗ ไล่เรียงเรื่อยมาจนถึงปี ๒๕๕๓ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว จึงทำให้ภาคสองหนากว่าภาคแรกมาก ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้จัดพิมพ์ที่ประสงค์จะเน้นภาคนี้ คงเพราะเห็นว่าหาอ่านจากที่อื่นได้ยาก ในขณะที่บทความเกี่ยวกับพุทธธรรมกับชีวิตนั้น ข้าพเจ้าเขียนในที่อื่น ๆ มามากแล้ว สามารถหาอ่านได้ง่ายกว่า

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • jay
    18 Oct 17 16:29
    ขอบคุณมาก
  • nutchaya
    9 Aug 12 19:26
    ขอบคุณมาก
1