พาจิตกลับบ้าน

พาจิตกลับบ้าน Free!
Page 2 Page 3

       สมัยเมื่อ พระพุทธเจ้า ท่านยังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเน้นสอน และแสดงโทษของการยึดมั่นอยู่ในอุปาทาน “ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์”พระองค์ทรงแสดงธรรม เพื่อการ ตรัสรู้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน
       คือพระองค์จะทรงหยิบยกและแสดงธรรมในเรื่อง “อริยสัจ ๔” เป็นส่วนมาก และในการแสดงธรรม “อริยสัจ ๔” แต่ละครั้งนั้นจะมีทั้งอุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆ์ และพระภิกษุณีได้ ดวงตาเห็นธรรม เป็นจำนวนมาก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • โชคนคร โคตรภูธร
    5 Apr 16 18:03
    เป็นแนวทางในการปฏิบัติใจให้คลายความวิตกกังวลได้อีกทาง ขอบคุณฮะ
1