พ่อผมเป็นมหา [วศิน อินทสระ]

พ่อผมเป็นมหา [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

       คตินิยายเรื่องนี้   เน้นหนักไปในทางให้เห็นความสำคัญของธรรมเพื่อความสุขของปัจเจกชน ครอบครัว และสังคม   ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า " ดูก่อนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ   ธรรมนั้นแลประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้า "( อัคคัญญสูตร )  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของ อ.วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้