สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (ตุลาคม ๒๕๕๘)

สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (ตุลาคม ๒๕๕๘) Free!
Page 2 Page 3
  • 52 หน้า
  • 14.34 MB
  • 12 พ.ย. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารวุฒิสภา เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้