ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา [วศิน อินทสระ]

ชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

       ชาวพุทธเราแม้จะมีวิกฤติศรัทธาอยู่บ้างเป็นระยะๆ แต่ถ้าได้ปัญญาเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจ เหมือนเสีย ๑ ได้ ๑๐ เพราะปัญญาเป็นคุณธรรมอันสูงสุดนำไปสู่ความหลุดพ้น (วิมุตติ) พุทธศาสนาเองก็เป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธา พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้บุคคลเชื่อสิ่งใดโดยปราศจากปัญญา ไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งใด ต่อบุคคลใดที่ยังไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาเสียก่อน

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้