18 Years Anniversary Trauma Registry

18 Years Anniversary Trauma Registry Free!
Page 2 Page 3

หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บจากฐานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS ) โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 1997 -2014 นำเสนอในรูปแบบตารางรายงานข้อมูลและแผนภูมิต่างๆ เข้าใจได้ง่าย สามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้