ทางดำเนินแห่งมุนี [วศิน อินทสระ]

ทางดำเนินแห่งมุนี [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

มุนี คือ ผู้รู้ ผู้มีใจสงบ มีบ่อยๆ ที่เราได้เห็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้ 
เป็นทั้งมุนี นักปราชญ์ และบัณฑิต อยู่ในคนคนเดียวกัน 
คือเป็นผู้รอบรู้ซึ่งเป็นลักษณะของปราชญ์
และเป็นคนดีซึ่งเป็นลักษณะของบัณฑิต 
แม้จะหาได้ยากแต่ก็หาได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเป็นผู้หมั่นศึกษาสดับตรับฟัง และฝึกตน 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  "ผู้ที่ฝึกตนให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้