จิตตานุภาพ

จิตตานุภาพ Free!
Page 2 Page 3
 • 190 หน้า
 • 4.64 MB
 • 23 ก.พ. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ความรู้ของวิทยาศาสตร์กับของพุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่คล้ายกันไม่มาก แต่มีความแตกต่างกันมากกว่า เพราะกำาหนดเป้าหมายในการสังเคราะห์ความรู้ไว้ต่างกันนั่นเอง
       ด้วยความเชื่อเรื่องรูปเป็นใหญ่ เป็นประธานของสรรพสิ่งทำให้นักปราชญ์ตะวันตกให้นิยามของรูปอย่างไม่หมดไม่สิ้น
       แต่พระพุทธเจ้าเมื่อเน้นย้ำให้จิตตนิยามเป็นใหญ่ กลับทรงบัญญัติอภิธรรมของจิตให้กระชับและจบสิ้นได้ ผู้ที่แจ้งใจในอารมณ์ต่างๆ อย่างทั่วถึง เรียกว่า อเสขบุคคลหรือคือผู้จบสิ้นการศึกษา รู้แจ้งแทงตลอดสังสารวัฏอย่างรอบคอบดีแล้ว
       แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธองค์ทรงสงสารผู้ที่เชื่อเรื่องรูปเป็นใหญ่ เป็นประธานของสรรพสิ่งที่ยังเฝ้าเพียรบัญญัตินิยามใหม่ๆ และหนำซ้ำยังเรียกนิยามที่มีคนเชื่อตามๆ กันจำนวนมากกว่า ความเจริญพัฒนา (development) พระพุทธองค์ จึงให้หลักกาลามสูตรสิบไว้ สำาหรับบรรเทาทุกข์ที่ต้องแบกข้อมูลใหม่ แนวคิดใหม่ ระบบใหม่ อะไรที่อ้างว่าใหม่ๆ ทั้งหลายยืนหยัดอยู่ได้ เป็นเรื่องของสมัยนิยมเช่นนั้นเอง ถ้าเมื่อใดวิเคราะห์แก่นของกาลามสูตรสิบได้ ก็ไม่ต้องหนักอกหนักใจวิ่งตามความเจริญพัฒนาไปทุกเรื่อง...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Chuvit Chumningan
  12 Mar 15 10:35
  แก้ทุกข์ได้
 • ชุวิทย์
  12 Mar 15 09:25
  แก้ทุกข์ได้ในสถานการ์ปัจจุบัน
1