สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี” [พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส]

สัมมาวาจา “พูดดี ดูดี สังคมดี” [พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส] Free!
Page 2 Page 3

       สัมมาวาจา เป็นองค์หนึ่งในอริยมรรค ๘ ของพระพุทธเจ้า หนังสือ "สัมมาวาจา : พูดดี ดูดี สังคมดี" เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการสัมมาวาจา อันจะเป็นทางออกของสังคมไทยในยามที่กำลังจะมุ่งสู่ความปรองดอง เนื่องจากการพูดสัมมาวาจา เป็นการไม่พูดปด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดยุแหย่ให้แตกแยก ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันเป็นการพูดที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลซึ่งจะไม่เป็นทุกข์เพราะคำพูด และสังคมก็จะไม่สับสนหรือวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองใดๆ เพียงแต่มีความเข้าใจถึงคุณและโทษของการพูดและไม่พูดสัมมาวาจา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

อนุโมทนาธรรมทานโดย โครงการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ศิรินภา
    27 Jan 15 09:16
    ธรรมช่วยคลายจิตใจที่สับสน
1